Aukcija nekretnina

...evolucija kupoprodaje nekretnina
Pogodnosti besplatne registracije: besplatan katalog nekretnina, pozivi na aukcije, email obavijesti...

Posebni uvjeti poslovanja koji se odnose na kupce, prodavatelje i sudionike na aukcijama nekretnina

print

OPĆENITO

Tvrtka "Aukcija nekretnina d.o.o." (u daljnjem tekstu Tvrtka), djeluje kao tvrtka-posrednik čiji djelatnici organiziraju i rukovode javnim, usmenim aukcijama nekretnina.

U ovim Posebnim Uvjetima Tvrtka djeluje kao dražbovatelj  i posrednik. Ovim Posebnim Uvjetima uređuju se odnosi, pravila i uvjeti kupoprodaje nekretnina na aukcijama nekretnina.

Smatra se da su svi sudionici aukcije, oni koji prodaju, prisustvuju ili se natječu, primili, pročitali i prihvatili sve Uvjete poslovanja (Opće i Posebne) Tvrtke "Aukcija nekretnina d.o.o.".

POSEBNI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA PRODAVATELJE NA AUKCIJAMA NEKRETNINA

1.Prodavatelj je, u smislu ovih Uvjeta, fizička ili pravna osoba koja je sa tvrtkom  "Aukcija nekretnina d.o.o." zaključila Ugovor o Posredovanju, te joj na uvid predala Dokumentaciju o Prodavateljovoj nekretnini. Tvrtka se obavezuje organiziranjem i vođenjem javnih, usmenih aukcija nekretnina, nastojati izvršiti prodaju nekretnine u ime i za račun Prodavatelja. Prodavatelj se ugovorno obavezuje Tvrtki  platiti za svaku uspješnu prodaju ugovorenu "Posredničku naknadu-proviziju" u iznosu od 3% od postignute dražbovane cijene ('Ugovorene cijene'), uvećano za PDV.

2. Prodavatelj jamči da je Prodavatelj pravi vlasnik imovine ili je pravno ovlašten od strane pravog vlasnika za prodaju te imovine, te da je u mogućnosti, u skladu sa ovim Uvjetima poslovanja, prenijeti posjedovanje i "dobar glas" imovine, oslobođene od bilo kakvih zahtjeva treće strane, a naročito od retencionih ili založnih prava.

3. Prodavatelj je dužan dostaviti Tvrtki sve informacije kojima raspolaže u svezi podrijetla nekretnine ili predmeta namijenjenog prodaji putem aukcije, sliku nekretnine u elektronskom formatu, te neophodnu Dokumentaciju, sukladno zakonskim propisima, a to su vlasnički list, posjedovni list, kopiju katastarskog plana, lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu, te ostala rješenja koja posjeduje.

4. Tvrtka ima isključivo i apsolutno diskreciono pravo određivati datume i mjesta održavanja aukcija i način vođenja svake prodaje. Isto tako, Tvrtka ima puno i apsolutno pravo fotografirati bilo koju nekretninu dostavljenu Tvrtki na prodaju, a u korist izrade kataloga prodaje, internet strana, izrade oglasa i slično.

5. Prodavatelj ovlašćuje  Tvrtku, kao i potencijalne kupce, da poduzmu bilo koja istraživanja, ispitivanja ili provjere nekretnine, kao i da se konzultiraju i oslone na bilo kojeg vanjskog stručnjaka, konzultanta ili procjenitelja, a koje Tvrtka i/ ili potencijalni kupac, prema svojem apsolutnom diskrecionom pravu, mogu smatrati primjerenima.

6. Prodavatelj pismeno opunomoćuje Tvrtku da može nesmetano prodavati nekretninu Prodavatelja na javnoj aukciji nekretnina u njihovo ime. Istu punomoć ovjerava u uredu javnog bilježnika.

7. Svaka dražbovna nekretnina može biti ponuđena na aukciji uz minimalnu cijenu ('Rezervaciju') koju zajedno utvrđuje Prodavatelj u suradnji sa Tvrtkom. Predmet nemože biti prodan ispod zadane minimalne cijene ('Rezervacije').

8. Prodavatelj ne može povuči nekretninu  sa prodaje nakon zaključenja Ugovora o Posredovanju,  a prije održavanja javne aukcije, osim u slučaju da plati Tvrtki naknadu za povlačenje, koja je jednaka visini posredničke naknade- proviziji iz članka 1., a izračunata prema postavljenoj minimalnoj cijeni ('Rezervaciji') iz članka 7., ispod koje se nekretnina ne može prodati -  uvećanu za troškove i PDV.

9. Tvrtka može u bilo kojem trenutku povuči predmet iz prodaje ili odgoditi prodaju ukoliko posumnja u vjerodostojnost dokumenata, bez daljnjeg objašnjenja.

10. Neposredno nakon aukcije i uspješne prodaje nekretnine, Kupac i Prodavatelj (zastupan Tvrtkom 'Aukcija Nekretnina d.o.o.') potpisuju i ovjeravaju Kupoprodajni Ugovor. Kupac Prodavatelju isplaćuje kaparu od 10% (deset posto) od dražbovanog (izlicitiranog) iznosa. Tvrtka preuzima uplatu kapare, te je prosljeđuje na račun Prodavatelja, umanjenu za iznos posredničke naknade-provizije iz članka 1., uvećanu za PDV.

11. Ukoliko dražbovana nekretnina ne bude prodana na aukciji, Prodavatelj može postupiti na jedan od sljedećih načina:

 • a) sklopiti s Tvrtkom novi ugovor za prodaju nekretnine na sljedećoj aukciji uz ponovnu procjenu  tržišne vrijednosti nekretnine, te razmotrenu minimalnu cijenu
 • b) ovlastiti  Tvrtku za izravnu prodaju nekretnine u određenom, ugovorenom roku
 • c) Tvrtka može oglasiti i ponuditi na prodaju Prodavateljevu nekretninu na određenom internet portalu u vremenskom trajanju do 28 dana
 • d) odustati od daljnje prodaje

12. Za nekretnine neprodane na aukciji, Tvrtka ne naplaćuje Prodavateljevu proviziju, osim ako su nekretnine prodane prije aukcije ('Rane ponude') ili neposredno poslije aukcije ('Kasne ponude'), odnosno naknadne prodaje nekretnine navedene gore pod 11.b) i 11.c). U tim slučajevima iznos Posredničke naknade za Prodavatelja je jednak kao u gore navedenom članku 1. Ulazne troškove plaćene unaprijed za pokrivanje osnovnih troškova organiziranja aukcije Tvrtka ne vraća.

POSEBNI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA KUPCE NA AUKCIJAMA NEKRETNINA

1. U ovim Uvjetima Tvrtka djeluje kao dražbovatelj  i posrednik.

2. Činom registracije za sudjelovanje na aukciji (pristupnim formularom), samim sudjelovanjem na aukciji, kao i sklapanjem Kupoprodajnog ugovora (u izravnoj prodaji), smatra se da je Kupac primio, pročitao i prihvatio sve Uvjete (Opće i Posebne) poslovanja Tvrtke.

3. Potencijalni Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja se prethodno prijavi kod Tvrtke, zatraži katalog, ispuni pristupni formular, te dobije jedinstveni registracijski broj koji omogućuje sudjelovanje i nadmetanje na javnoj, usmenoj aukciji.

4. Uspješan kupac na aukciji je nuditelj najviše ponude.  U slučaju bilo kakve dvojbe ili nedostizanja minimalne cijene ('rezervacije') koja bi se pojavila tijekom aukcije, Tvrtka ima ničim ograničeno, diskreciono pravo u pogledu određivanja uspješnog kupca, odgode prodaje, ponovne prodaje, kao i pravo donošenja bilo koje druge odluke koju smatra primjerenom.
Isto tako Tvrtka može, bez ikakve odgovornosti prema bilo kojem potencijalnom kupcu, povući bilo koju predmetnu nekretninu sa aukcije ili odbaciti bilo koju ponudu bez navođenja posebnih razloga.

5. Kupac je dužan, za postignutu Ugovorenu cijenu, platiti Tvrtki Posredničku naknadu-proviziju u iznosu od 2,5% od Ugovorene cijene za svaku kupljenu nekretninu (uvećano za PDV) neposredno nakon licitiranja, odnosno nakon potpisivanja i ovjeravanja Kupoprodajnog Ugovora. Kupac plaća porez na promet nekretnina.

6. Plaćanje prema ponuđaću ('Prodavatelju') Kupac je dužan izvršiti po sklapanju Kupoprodajnog ugovora za kupljenu nekretninu po sljedećem protokolu;

- plaćanje kapare od 10% (deset posto) od postignute 'Ugovorene cijene' odmah nakon potpisivanja i ovjeravanja Kupoprodajnog ugovora, a najkasnije u roku od 24 sata od potpisa istog ugovora (virmanom/ općom uplatnicom ili gotovinom). Plaćenu kaparu od 10%, u ime Prodavatelja, preuzima tvrtka 'Aukcija Nekretnina d.o.o', te istu prosljeđuje Prodavatelju umanjenu za troškove, odnosno iznos posredničke naknade za Prodavatelja.                                                                             

- rok za isplatu  ostatka kupoprodajne cijene je 30 dana od dana aukcije, odnosno od sklapanja Kupoprodajnog ugovora (ili drugačije ukoliko Kupac i Prodavatelj dogovorno odrede drugi datum isplate ostatka kupoprodajne cijene).

7. Vlasništvo nad kupljenom dražbovanom nekretninom prelazi na Kupca u trenutku kada Kupac isplati Ukupan iznos duga prema Prodavatelju.

8. U slučaju neplaćanja od strane Kupca u navedenim rokovima, Tvrtka je ovlaštena:

 • a) zadržati Kaparu ili jamčevinu, koju onda smatra odustatninom na ime pokrivanja troškova i izgubljene dobiti.
 • b) predati podatke o Kupcu odvjetniku Prodavatelja, koji zadržava pravo traženja odštete zbog neispunjene obveze plaćanja.
 • c) odgoditi ili poništiti prodaju dražbovane nekretnine prodane Kupcu ili ponuditi nekretninu drugome najboljem ponuđaču ili na idućoj aukciji nekretnina.

9. Tvrtka jamči za prikazano stanje dokumenata (u katalogu), a koji su dostavljeni od strane Prodavatelja.

10.  Kupci se o stanju svake dražbovane nekretnine mogu informirati i vidjeti nekretninu u za to predviđenom terminu, te se trebaju osloniti na svoj vlastiti sud da li je dražbovni predmet u skladu sa svojim opisom i prikazom. Kupcima stoga preporučujemo izvršiti neovisnu provjeru nekretnine prije aukcije, tražiti mišljenje odvjetnika, kao i procjenu ovlaštenog sudskog vještaka, a sve organizirano u vlastitom trošku. Niti Prodavatelj, niti Tvrtka "Aukcija nekretnina d.o.o"., niti bilo tko od njihovih djelatnika ili predstavnika nije odgovoran za pogreške prikaza. Isto tako, Kupac ne može zahtijevati naknadu štete  ili troška kojemu se izložio prilikom ostvarivanja prava iz prethodnog članka. 

11. Kupci mogu pismenim nalogom ovlastiti Tvrtku da u njihovo ime i za njihov račun na aukciji ističu ponude i na takav način mogu kupiti dražbovnu nekretninu ili više njih. Tvrtka može od svakog  nalogodavca tražiti dokaze o bonitetu i solventnosti, osobne identifikacije, kao uvjet prihvaćanja naloga. Prihvaćenje naloga Tvrtka potvrđuje u pismenoj formi, nakon registracije Kupca i uplate jamčevine od strane Kupca u iznosu od 10% od najniže 'očekivane cijene' oglašene u katalogu.

12. Predane usmene ponude na javnim aukcijama nekretnina nije moguće povući ili poništiti.

VAŽNA OBAVIJEST ZA KUPCE

Zainteresirani Kupac će prije ponude na aukciji za određenu nekretninu uraditi sljedeće:

 • Uzeti profesionalni, stručni savjet od odvjetnika, odnosno procjenitelja, te u određenim slučajevima od ovlaštenog sudskog vještaka, računovođe i sl.,
 • Pročitati sve Uvjete poslovanja Tvrtke,
 • Napraviti sve normalne predradnje i radnje u svezi kupovine nekretnine,
 • Razgledati i provjeriti određenu nekretninu,
 • Napraviti uvid i pogledati sadržaj svih dostupnih dokumenata po pitanju određene nekretnine,
 • Pogledati da što je rečeno i prikazano u katalogu odgovara određenoj nekretnini,
 • Da osigura dovoljno financijskih sredstava (novaca) za kaparu, kao i isplatu ostatka kupoprodajne cijene, posredničke naknade, odnosno troškova,
 • Provjeriti da li nekretnina podliježe PDV-u,
 • Uvjeti pretpostavljaju da Kupac djeluje u dobroj vjeri sa namjerom kupovine određene nekretnine,
 • Ako Kupac odluči da kupi određenu nekretninu bez da učini gore navedeno, kao i ostale mjere predostrožnosti, to čini na vlastiti rizik.

 

POJMOVI I DEFINICIJE

Pojmovi u ovim Uvjetima definirani ispod imat će sljedeća značenja ovdje iznesena. Definicije sadržane u ovim Uvjetima primjenjuju se na oblike u jednini kao i u množini tih izraza.

 • a) Tvrtka - je trgovačko društvo 'Aukcija Nekretnina d.o.o.', organizator i sprovoditelj aukcija nekretnina.
 • b) Ugovorena cijena - znači postignuta cijena po kojoj je dražbovani predmet (nekretnina) prodan kupcu od voditelja aukcije, odnosno Tvrtke i ne uključuje kupčevu proviziju, kao ni iznos PDV-a.
 • c) Minimalna cijena - 'Rezervacija' - je cijena koju odredi isključivo Prodavatelj, u dogovoru sa Tvrtkom, ispod koje nekretnina nemože biti prodana, a treba biti (minimalno) ispod tržišne cijene.
 • d) Nekretnina - je svaka ponuđena nekretnina na prodaju od strane Tvrtke, a u ime nalogodavca-Prodavatelja.
 • e) Kupac- je svaka fizička ili pravna osoba koja je (u dobroj vjeri i namjeri) ponudila najvišu ponudu za ponuđenu nekretninu.
 • f) Kupčeva provizija - znači provizija na postignutu (Ugovorenu) cijenu u iznosu od 2,5%, plativa Tvrtki "Aukcija nekretnina d.o.o."-u, od kupca, uvećana za PDV.        
 • g) Prodavatelj - je svaka fizička ili pravna osoba ili njen opunomoćenik, vlasnik ili nosioc drugih stvarnih prava nad nekretninom koja se prodaje posredovanjem Tvrtke, a koja je potpisala Ugovor o Posredovanju sa Tvrtkom.
 • h) Prodavateljeva provizija - znači iznos posredničke naknade koji Tvrtki "Aukcija Nekretnina d.o.o." plaća Prodavatelj prema Ugovoru o Posredovanju s Tvrtkom u iznosu od 3% od postignute (Ugovorene) cijene (uvećano za iznos PDV-a). Plaća se istovremeno kod plaćanja i preuzimanja Kapare od strane Kupca, a nakon potpisanog i ovjerenog Kupoprodajnog Ugovora.
 • i) Aukcija - je aukcija ili javna dražba, oglašena u katalogu od strane orgnizatora aukcije.
 • j) Dokumentacija - je sva dokumentacija koju je Tvrtka zatražila i dobila od Prodavatelja po pitanju određene nekretnine Prodavatelja.                                       
 • k) Kupoprodajni Ugovor - je pismeni ugovor sklopljen suglasnošću volja Kupca i Prodavatelja (Prodavatelj zastupan Tvrtkom).
 • l) Kapara - je iznos od 10% od postignute Ugovorene cijene, plaćen od strane Kupca, isplativ neposredno nakon potpisanog Kupoprodajnog ugovora, na račun Tvrke. U slučaju neispunjavanja obveze plaćanja ostatka Ugovorene cijene, Kapara se uzima kao Kupčeva odustatnina, za pokrivanje troškova Tvrtke i Prodavatelja. 
 • m) Jamčevina - je iznos od 10% od najniže 'očekivane cijene', oglašene u katalogu aukcije, a uplaćen od strane Kupca, koji nije u mogućnosti biti na aukciji, te je opunomoćio Tvrtku da licitira u njegovo ime.
 • n) Ulazni trošak - je nepovratna naknada za troškove organiziranja javne aukcije, izradu kataloga, marketing i sl., a koje plaća Prodavatelj prema Ugovoru o Posredovanju.
 • o) Ukupan iznos duga  - znači  postignuta cijena prodane dražbovane nekretnine, zajedno s kupčevom provizijom, naplativim PDV-om, i bilo kojim dodatnim pristojbama i troškovima koje duguje kupac ili kupac - dužnik.
 • p) Početak licitiranja – znači najnižu točku po kojoj počinje licitacija nekretnine, a koja je očekivana ponuda kupca, po kojoj se nekretnina ne prodaje, već se prodaje po 'Minimalnoj cijeni', koju određuje prodavatelj. Prodavatelj može naknadno prihvatiti ponudu s početka licitiranja ili veću ponudu, a koja je manja od po prodavatelju određene 'Minimalne cijene'. Odluku o prihvaćanju ponude koja je ispod 'Minimalne cijene', prodavatelj može prihvatiti na samoj aukciji ili naknadno u roku od 8 dana. Početak licitiranja je samo orjentirna točka radi prethodnog iskazivanja interesa, te ne obavezuje prodavatelja, niti aukcijsku kuću na prihvaćanje iste ponude kao kupoprodajnu cijenu nekretnine.
 • r) Rana ponuda - je ponuda zaprimljena prije održavanja aukcije.
 • s) Kasna ponuda - je ponuda zaprimljena nakon održavanja aukcije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti  primjenjuju se u skladu sa svim ostalim Uvjetima na sve sadržaje i usluge Tvtke. Objavljivanjem svih Uvjeta poslovanja na internet stranicama Tvrtke, kao i u katalogu aukcije, smatra se da je korisnik, odnosno svaki učesnik aukcija iste Uvjete primio, sa istima upoznat, te ih prihvaća i preuzima obvezu da će se prilikom posjeta aukcijama pridržavati pravila i uvjeta navedenih u ovim i općim uvjetima. Tvrtka zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili izmijeniti Uvjete poslovanja (opće i posebne). Svaka promjena biti će objavljena na internet adresi Tvrtke na www.aukcijanekretnina.com

Moguće sporove rješavati će nadležnost Općinskog suda u Zagrebu, odnosno Trgovačkog suda u Zagrebu, sukladno stvarnoj nadležnosti.

Uvjeti poslovanja (Opći i Posebni) sastavni su dio svih ugovora koje Tvrtka "Aukcija nekretnina d.o.o." zaključi kao trgovinski zastupnik-posrednik i primjenjuju se od 01.01.2009. godine.